Oznam o realizácii projektu EU

projekt EU projekt EU projekt EU

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 8.456.290,91 €, výška nenávratného finančného príspevku je 3 382 516,37 €.

Miestom realizácie projektu je mesto Nitra, ktoré spadá pod Nitriansky samosprávny kraj. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity mesta Nitra v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania 4-hviezdičkového hotelového komplexu.

Projekt pozostával z 5 hlavných aktivít:
A1: Výstavba hotela a reštaurácie
A2: Výstavba kongresovej sály a relax centra
A3: Inštalácia vzduchotechniky
A4: Inštalácia zdravotechniky
A5: Výstavba areálu

Sídlo prijímateľa: LL real invest, s.r.o.; Štúrova 165; 949 01 Nitra.

www.economy.gov.sk | www.sacr.sk


projekt EU projekt EU projekt EU

Od júna 2010 do októbra 2011 bol realizovaný spoločnosťou LL real invest, s.r.o. projekt s názvom Hotel Mikado, Nitra – vytvorenie pracovných miest a vyškolenie zamestnancov.

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia “Priestor na Vašu príležitosť”.

Hlavným cieľom projektu bola podpora rozvoja spoločnosti prostredníctvom vytvorenia a dlhodobého udržania pracovných miest a vyškolenia zamestnancov novej prevádzky. Spoločnosti LL real invest, s.r.o. sa v rámci projektu podarilo:

1) vytvoriť a udržať 15 pracovných miest, čím naplnila indikátor projektu “počet novovytvorených pracovných miest” na 100 %;
2) vytvoriť marketingovú stratégiu spoločnosti;
3) vyškoliť cieľovú skupinu projektu / zamestnancov spoločnosti LL real invest, s.r.o., ktorí si zvýšili svoju kvalifikáciu prostredníctvom nasledovných vzdelávacích aktivít:

  • komunikácia so zákazníkmi
  • riešenie konfliktov a stresových situácií
  • profesionálny recepčný/á
  • školenie barmanov
  • školenie chyžných
  • hotelový manažment
  • marketing životného štýlu
  • ekonomické školenie
  • psychológia predaja
  • HACCP

Spoločnosť LL real invest, s.r.o. je developerská spoločnosť, ktorá sa zaoberá nehnuteľnosťami a prevádzkou ubytovacích zariadení v Nitre. Hotel Mikado**** zahájil svoju prevádzku zaháji v januári 2011.

www.economy.gov.sk | www.sacr.sk